Allmänna villkor ePARK

2018-04-19

ePARK erbjuder tjänster som riktar sig till bland annat parkörer och företag, samt administrationstjänster till bevakningsbolag och ägare av parkeringsplatser. Till parkörer erbjuds efterhandsbetald korttidsparkering, förbetald parkering, samt tilläggstjänster.

Dessa villkor reglerar användandet av de tjänster som tillhandahålls av Electronic Parking AB, 556871-1450 (ePARK). Villkoren reglerar förhållandet mellan ePARK och kunder. ePARKs tjänster kan endast användas av juridiska personer och privatpersoner över 18 år.

1. Godkännande och samtycke

Godkännande av och samtycke till dessa villkor görs vid registrering av ett ePARK användarkonto eller genom att påbörja en parkering, oavsett om det görs via ePARK-appen, på webben, eller via ePARKs administrativa rutiner för företagstjänster.

2. Behandling av dina personuppgifter

Genom att använda ePARKs tjänster, så samtycker du till att ePARK behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen i dessa villkor. All hantering av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning för ePARKs roll som personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

ePARK samlar in och hanterar personuppgifter med syftet att kunna tillhandahålla, hantera och ta betalt för sina tjänster. De personuppgifter som ePARK hanterar är i första hand de som du själv uppger vid registrering och betalning av tjänsterna (e-postadress, telefonnummer, personnummer och fordons registreringsnummer). Uppgifter kan också hämtas från exempelvis folkbokföringsregister (namn och adress) eller bilregister (ägare, chassinummer m.m.).

De uppgifter om dig som ePARK hanterar kommer aldrig att lämnas ut till tredje part för marknadsföring. Personuppgifter kan komma att delas med ägare av marken där kunden parkerar samt med ansvarigt parkerings- eller bevakningsbolag som hanterar drift, parkeringsbevakning och kontroll på sådan plats. Personuppgifter kan också komma att delas med inkassobolag för indrivning av betalningar.

Vid köp med faktura för SMS-parkering kommer vi på Electronic Parking AB att behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna behandlas bland annat för fullgörande av avtalet, samt för att via externa och interna databaser genomföra identifikations- och kreditkontroll. 

ePARK förbehåller sig rätten att behålla avpersonifierade uppgifter om gjorda parkeringar för statistikändamål, som då inte längre utgör personuppgifter.

Vid synpunkter på Electronic Parking AB:s hantering av personuppgifter kan du kontakta ePARK via post: Electronic Parking AB Anders Carlssons gata 14 417 55 Göteborg alternativt via e-post: dataskyddsombud@epark.se. Ansvarig myndighet i Sverige för frågor som rör hantering av personuppgifter är Datainspektionen.

Vi delar parkörers epostadresser och kontaktuppgifter med parkeringsförvaltaren.

Rättigheter för dig som användare av ePARK

Som kund har du rätt att genom skriftlig kontakt med ePARK:

 • Få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig
 • Få felaktiga uppgifter om dig rättade
 • Få veta hur uppgifterna används, syftet med användningen, med vilka andra parter som de delas och när
 • Få dina uppgifter exporterade till något standard filformat
 • Få dina uppgifter raderade (om de inte med anledning av rättslig förpliktelse eller avtalsförpliktelse behöver sparas längre)
 • Avsäga dig informationsutskick från ePARK

Radering av uppgifter

Uppgifter knutna till kunder/användare av ePARKs tjänster lagras och hanteras inte längre än vad som är nödvändigt för tjänsternas ändamål och gällande lagstiftning. Personuppgifter som lagras på grund av rättsliga förpliktelser såsom bokföringslagen lagras så länge som lagstiftningen kräver det. Personuppgifter som inte måste sparas på grund av lagstiftning raderas efter ett år av inaktivitet från kunden/användaren. Positionsangivelser för gjorda parkeringar avpersonifieras efter 90 dagar.

3. Betalsätt

ePARK erbjuder bland annat följande betalsätt:

 • Pappersfaktura innebär att den som parkerar med SMS eller app får en faktura med posten där det tillkommer en aviavgift. Vid 14 dagars betaltid 25 kr och 29 kr vid 30 dagars betaltid. Kundens fakturaadress hämtas från folkbokföringen. Kunden ansvarar för att betalning sker senast på förfallodagen. 
 • E-postfaktura innebär att den som parkerar med SMS eller app får en faktura som PDF till den av kunden angivna e-postadressen.
  Månadsfaktura 14 dagars betaltid utan aviavgift.
  Månadsfaktura 30 dagars betaltid, 29 kr i aviavgift.
  Kunden ansvarar för att e-postadressen är korrekt och att betalning sker senast på förfallodagen.
 • E-faktura,  innebär att det tillkommer 25 kr i administrationsavgift. 
 • Företagsfaktura innebär att företaget betalar för sina anställdas parkering. Företaget ansvarar för att registrera de e-postadresser för vilka företaget står för parkeringskostnaderna. De anställda ansvarar för att använda rätt e-postadress i sina ePARK-konton. 
 • Kortbetalning innebär att den som parkerar registrerar ett kort för betalning av parkeringsavgifterna. Kunden ansvarar för att kortet är giltigt och har täckning för betalning av använda tjänster. ePARK debiterar kundens kort i samband med gjord parkering, eller samlar upp flera debiteringar för parkering till en samlad senare betaltransaktion (debitering av kundens kort).
 • Parkeringskrediter innebär att kunden av ePARK ges ett belopp tillgodo. Parkeringskrediter används automatiskt i stället för kortbetalning, om tillräckliga parkeringskrediter finns för att betala hela biljetten.

Kunden är genom användandet betalningsskyldig för tjänsternas avgifter. ePARK förbehåller sig rätten att anlita tredje part för hantering av kundens betalningar (inklusive inkasso) för användningen av ePARKs tjänster.

Vid parkering med SMS där kunden sedan tidigare inte har ett användarkonto registrerat hos ePARK är pappersfaktura det förvalda betalsättet. Vid önskemål om annat betalsätt ändrar kunden detta via ePARKs webb. Utgångspunkten är att kunden själv väljer önskat betalsätt.

Alla kortbetalningar hanteras av DIBS Payment Services AB, 556500–5021. ePARK hanterar aldrig kundens kompletta kortuppgifter.

Fakturabetalning (papper eller e-post) erbjuds. För att kunna betala med faktura ska kunden vara 18 år och folkbokförd i Sverige. Betalningsvillkor för fakturabetalning är 14 dagar. Vid utebliven betalning av faktura skickas en betalningspåminnelse till kunden där en lagstadgad påminnelseavgift om 60 SEK tillkommer. Om betalning inte sker i enlighet med vad som anges i påminnelsen skickas ärendet vidare till inkasso för indrivning av fordran. 

4. Kundens förpliktelser

Kunder som använder ePARKs tjänster ansvarar för att:

 • skydda sitt ePARK-konto hos ePARK och värna om att obehöriga ej kommer åt lösenord. Vid obehörigt användande av kundens konto skall kunden omedelbart kontakta ePARKs support
 • alla uppgifter som registreras för respektive tjänst är korrekta. Avgift kan tillkomma för kunder som inte registrerar korrekta/fullständiga uppgifter, exempel vid ePARK Quick
 • vara betalningsskyldig för tjänsternas avgifter
 • korrekta uppgifter anges vid start av parkering såsom exempelvis registreringsnummer och parkeringszon
 • vara medveten om att en parkering anses påbörjad respektive avslutad först då en bekräftelse erhållits
 • kundens mobiltelefon och internetanslutning fungerar
 • om ePARKs tjänster av något skäl inte skulle gå att använda välja alternativa betalsätt för parkeringen
 • användandet av ePARKs tjänster sker på ett korrekt sätt, och utan att försöka vinna oberättigade fördelar med hjälp av vilseledande uppgifter eller tekniska åtgärder
 • följa de parkeringsvillkor och andra bestämmelser som gäller på de parkeringsytor där ePARKs tjänster kan användas vilka fastställs av aktuell stad och parkeringsbolag
 • all dialog och eventuella processer kring betalningsanmärkningar hanteras med för platsen aktuellt parkeringsbolag

5. ePARK Premium

I tillägg till de bastjänster som ingår då man är kund hos ePARK finns möjlighet att utöka tjänstens funktionalitet och servicegrad genom att till sitt konto addera ePARK Premium (kostnad för ePARK Premium är 9 kr/månad men gratis för kunder i 24 månader, om man ansluter sig under kampanjperiod 2024-03-01 till 2024-12-31. Tjänsten kan sägas upp av båda parter till omedelbart upphörande utan uppsägningstid). 

Tjänster som ingår i ePARK Premium kan vara tjänster såsom:

(fullständig information om dessa och ytterligare tjänster finns på vår hemsida electronicparking.se)

 • högkostnadsskydd (under utveckling)
 • påminnelse vid långtidsparkering
 • påminnelse system
 • familjekonto (under utveckling)
 • alternativa betalningsmetoder (exempelvis Swish och Paypal betalning, extra avgifter kan tillkomma beroende på betalmetod)
 • kundlojalitetsprogram (under utveckling)

6. Ansvarsbegränsning

Följande är ePARK inte ansvarigt för:

 • att kunden följer gällande lagar och föreskrifter som gäller för parkering
 • om kunden anger felaktig information vid betalning av parkering med tjänsterna såsom till exempel felaktigt registreringsnummer, felaktig parkeringszon, eller felaktigt personnummer
 • om annan part använder sig av kunds konto
 • skador, följdskador eller andra påföljder varken direkta eller indirekta som drabbar kund som en följd av användande av tjänsterna såtillvida att Electronic Parking inte uppenbart agerat grovt vårdslöst gentemot kund.
 • utebliven vinst orsakad av avbrott eller annan felaktighet i tjänsten

7. Parkeringsvillkor

Gällande parkeringstaxor och andra parkeringsvillkor regleras av aktuell stad och parkeringsbolag. ePARK ansvarar därför inte för sådan information till kunden. ePARK tillämpar normal avrundning, och kan lägga till minimiavgift och serviceavgifter.

8. Spärr

ePARK har rätt att neka viss kund eller visst registreringsnummer att använda ePARKs tjänster. Det kan till exempel bli aktuellt vid utebliven betalning, eller vid försök att med hjälp av vilseledande uppgifter missbruka tjänster. ePARK har också rätt att avsluta en pågående parkering.

ePARK har rätt att neka en kund debitering via faktura. Kunden ansvarar då själv för att betalning av aktuell parkering hanteras på annat sätt.

9. Ångerrätt och klagomål

Efter att en parkering har påbörjats och en elektronisk biljett har mottagits, så går köpet inte att ångra.

Som kund till ePARK och som användare av tjänsten är du välkommen att kontakta Electronic Parking AB via post:Electronic Parking AB Anders Carlssons gata 14 417 55 Göteborg: support@epark.se. Synpunkter och klagomål avseende parkeringsytor, parkeringstaxa, böter, betalningsanmärkningar och liknande hanteras med för platsen aktuellt parkeringsbolag.

10. Immaterialrätt

Alla immateriella rättigheter som hör till tjänsterna är ePARKs egendom. Genom att använda tjänsterna förvärvas ingen äganderätt till dessa immateriella rättigheter. Ingen som helst rätt ges till kopiering eller användning på annat sätt än vad som beskrivs i dessa allmänna villkor.